بانک توسعه تعاون
يكشنبه، 17 فروردين 1399
سامانه تلفن بانک - بانک توسعه تعاون
صفحه خانه
نقشه سایت
English

خدمات ضمانت نامه

ضمان / ضمانت :

طبق ماده 684 قانون مدنیعقد ضمان یا ضمانت عبارتست از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است بر عهده بگیرد.

ضمانتنامه بانکی:

قراردادی است فی مابین بانک و متقاضی که به موجب آن بانک حسب درخواست متقاضی ( ضمانت خواه ) در مقابل ذینفع تعهد میکند که اگر ضمانت خواه ( متقاضی ) طبق تعهدات و شرایط مندرج در ضمانت نامه عمل ننماید معادل وجه الضمان ذکر شده در ضمانت نامه را  بدون اقامه دلیل و اثبات مدعا به محض اولین مطالبه کتبی ذینفع  به وی پرداخت نماید .

انواع ضمانتنامه:

 • ضمانتنامه شرکت در مناقصه یا مزایده
 • ضمانتنامه حسن انجام کار/ حسن اجرای تعهدات ناشی از قرارداد
 • ضمانتنامه استرداد پیش پرداخت
 • ضمانتنامه استرداد کسور وجه الضمان
 • ضمانت نامه گمرکی
 • ضمانت نامه تعهد پرداخت
 • ضمانت نامه های متفرقه

نکات ضروری:

 • ضمانت نامه فقط به نام ضمانت خواه صادر می شود .
 • صدور ضمانت نامه موکول به اخذ وثیقه است.
 • ضمانت نامه های بانکی معمولا" به نفع سازمانها وموسسات دولتی و دستگاههای اجرایی صادرمی شود و برای اشخاص حقیقی به نفع سایر اشخاص حقیقی صادر نمی شود .
 • در ضمانتنامه باید موضوع ضمانت ، مدت اعتبار ضمانت نامه ، مبلغ ضمانت نامه ، نام ذینفع و مدیون اصلی به طور صحیح قید شود.
 • ضمانتنامه به درخواست ذینفع قابل تمدید است ..
 • بجز ضمانت نامه شرکت در مناقصه یا مزایدهدر مورد بقیه ضمانت نامه هاحداقل معادل 10 درصد مبلغ ضمانت نامه بصورت وجه نقد دریافت می گردد.

مدارک مورد نیاز :

 • شخاص حقیقی:
  • در خواست ذینفع
  • تصویر شناسنامه و کارت ملی
  • جواز کسب و یا هرگونه مجوز فعالیت از مراجع ذیصلاح
  • اظهارنامه مالیاتی.
  • صورت حساب سود و زیان و ترازنامه در حداکثر 3 سال گذشته.
  • آمار میزان تولیدات و فروش آنها در حداکثر 3 سال گذشته.
 • اشخاص حقوقی:
  • در خواست ذینفع
  • تصویر شناسنامه صاحبان امضای مجاز
  • مجوز فعالیت ، اساسنامه و...
  • اظهارنامه مالیاتی
  • صورتهای مالی
  • تصویر اسناد مالکیت محل اجرای طرح و یا وثیقه خارج از طرح
  • گزارش کارشناس رسمی دادگستری منتخب بانک از وثایق بر حسب مورد.

انواع وثایق قابل قبول برای صدورضمانتنامه:

 • وجه نقد ، اسناد خزانه ، اوراق قرضه دولتی و یا سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک صادر کنندۀ ضمانت نامه
 • سفته
 • اموال منقول
 • رسید انبارهای عمومی مربوط به کالا
 • سهام شرکت هایی که در بورس پذیرفته شده  باشند
 • تضمین بانک های معتبر داخلی یا خارجی
 • کشتی یا هواپیما

 

 
×