محمد شهر
کد شعبه 4108
آدرس محمد شهر- بلوار امام خمینی- نبش کوچه شهید نجفی
مسئول شعبه مظفر خادمی
تلفن 26-36211538-36205428
فکس 36207247