فردیس
کد شعبه 4107
آدرس فردیس-بین فلکه اول و دوم
مسئول شعبه عبدالمجید هاشمی
تلفن 26-36533634-36501367
فکس 36501035