البرز
کد شعبه 4199
آدرس کرج-ابتدای بلوار آزادی جنب پل روگذر سه راه رجایی شهر
مسئول شعبه علی غیاثی
تلفن 26-34467714-34447073
فکس 34447072