طبس
کد شعبه 3806
آدرس طبس - گلشن-میدان واعظ طبسی-ابتدای خیابان واعظ طبسی
مسئول شعبه روح اله کرمی
تلفن 56-32828012-
فکس 32828013