جمهوری بیرجند
کد شعبه 4007
آدرس بیرجند-خیابان جمهوری- بین جمهوری 8/2 و 8/4
مسئول شعبه ابوذر صادق
تلفن 56-32225337-
فکس 32225336