بشرویه
کد شعبه 4006
آدرس بشرویه - خیابان ملاعبداله بشروی، نبش ملاعبداله بشروی 1 کد پستی 9781713414
مسئول شعبه علیرضا غلامی
تلفن 56-32789007-
فکس 32789006