سربیشه
کد شعبه 4005
آدرس سربیشه - خیابان شهید مطهری نرسیده به مطهری 3
مسئول شعبه حسن سعادتی
تلفن 56-32623231-32623232
فکس 32664586