سرایان
کد شعبه 4004
آدرس سرایان خیابان امام خمینی ، بین امام خمینی 6 و 8
مسئول شعبه محمد علی حسینی
تلفن 56-32885102-
فکس 32885101