فردوس
کد شعبه 4003
آدرس فردوس - خیابان امام خمینی - بین امام خمینی 7 و 9 کد پستی 9771765115
مسئول شعبه علی پردونی
تلفن 56-32731340-
فکس 32731341