نهبندان
کد شعبه 4002
آدرس نهبندان - بلوار امام رضا سه راهی دانشگاه
مسئول شعبه حبیب اله هاشم زهی
تلفن 56-32620330-
فکس 32620688