مرکزی بيرجند
کد شعبه 4000
آدرس بیرجند- بلوار پاسداران-نبش پاسداران7
مسئول شعبه قاسم نظری
تلفن 56-32420791-96-32424829
فکس 32420796