خراسان جنوبی
کد شعبه 4099
آدرس خراسان جنوبی- بیرجند- بلوار پاسداران-نبش پاسداران7
مسئول شعبه رضا ملائی
تلفن 56-32424896-7-32420732
فکس 32425322