امام خمینی (ره) بجنورد
کد شعبه 3905
آدرس بجنورد - خیابان طالقانی شرقی قبل از کوچه شهید همدانی کدپستی 9415713759
مسئول شعبه قاسم عزیزی
تلفن 58-32721352-
فکس 32721173