مانه و سملقان
کد شعبه 3904
آدرس مانه و سملقان - آشخانه خیابان شهید بهشتی- نبش چهاراه بدر پلاک 363 کدپستی 9451984551
مسئول شعبه بهروز یلقی
تلفن 58-32926772-
فکس 32926029