شيروان
کد شعبه 3901
آدرس شیروان - خیابان امام رضا (ع) ، نبش امام رضا(ع) 9 کدپستی 9461755731
مسئول شعبه حمیدرضا امید باغان
تلفن 58-36232335-36236901
فکس 36220115