بجنورد
کد شعبه 3900
آدرس بجنورد -چهار راه 15 خرداد - نبش لنگری کد پستی 9414814348
مسئول شعبه سید جواد پرهام نیا
تلفن 58-32236001-32224213
فکس 32236002