خراسان شمالی
کد شعبه 3999
آدرس خراسان شمالی – بجنورد – چهارراه بسیج ، خیابان میرزارضا کرمانی نبش کوچه هامون کدپستی 9414955668
مسئول شعبه محمد ندری بیابانی
تلفن 58-32750150-32750155
فکس 32750157