شهید مطهري یزد
کد شعبه 3810
آدرس چهارراه فرهنگیان-نبش بلوار امام زاده جعفر و خیابان شهید مطهری کدپستی 8913913131
مسئول شعبه حمیدرضا زارع بیدکی
تلفن 35-36263175-36273270
فکس 36273271