جانبازان یزد
کد شعبه 3809
آدرس یزد - صفائیه میدان جانبازان (اطلسی)
مسئول شعبه محمدمهدی بوستانی
تلفن 35-38254510-38258627
فکس