آزادگان یزد
کد شعبه 3808
آدرس یزد-بلوار آزادگان - تقاطع بلوار آزادگان و سه راه آزادشهر کد پستی 8917878171
مسئول شعبه حسن حیدری
تلفن 35-37223283-37306602
فکس 37306601