ابركوه
کد شعبه 3803
آدرس ابرکوه - خيابان شهيد بهشتي روبروی مرکز مخابرات
مسئول شعبه اکبر خاتمی
تلفن 35-32826467-32825005
فکس 32823538