مهريز
کد شعبه 3802
آدرس مهریز - بلوار هفتم تير جنب مجامع امور صنفي
مسئول شعبه عباس کیان مهر
تلفن 35-32531780-81-32521095
فکس 32521300