اردكان
کد شعبه 3801
آدرس اردکان - خیابان مطهری جنوبی مابین کوچه 14 و 16
مسئول شعبه ناصركلانتري سرچشمه
تلفن 35-32251115-17-32238966
فکس