مرکزی يزد
کد شعبه 3800
آدرس خیابان کاشانی بعداز کوچه حافظ جنب یکتا چوب روبروی پمپ بنزین
مسئول شعبه مجتبی بیطرف ثانی
تلفن 35-36294011-3-36297089
فکس 36294060