باجه باباطاهر
کد شعبه 0
آدرس همدان-خیابان باباطاهر- روبرو مسجد میرزا داود
مسئول شعبه مهدی پارسا شریف
تلفن 81-32519546-
فکس 32519547