باجه فامنین
کد شعبه 0
آدرس فامنین -خیابان امام خمینی نرسیده به چهار راه بهداری
مسئول شعبه جواد رستمی
تلفن 81-36827861-
فکس 36827862