باجه قروه درجزین
کد شعبه 0
آدرس رزن - قروه درجزین بلوار امام نبش کوچه شهید سیروس دست
مسئول شعبه
تلفن 81-36564135-
فکس 36565164