شهید مدنی همدان
کد شعبه 3708
آدرس همدان - میدان پروانه ها خیابان شهداءغربی بالاتر از پاساژ میدانچی
مسئول شعبه رحمان فرهمند راد
تلفن 81-32530361-
فکس 32530360