رزن
کد شعبه 3707
آدرس رزن - بلوار امام خميني- بالاتر دو راهي دمق
مسئول شعبه مرتضی کریمی ثمریان
تلفن 81-36224229-36227810
فکس 36224229