كبودرآهنگ
کد شعبه 3706
آدرس کبودرآهنگ - میدان شهدا- ابتدای خ شهید رجایی
مسئول شعبه عادل پیوندی
تلفن 81-35225716-
فکس 35225715