بهار
کد شعبه 3705
آدرس بهار- خیابان 17 شهریور – نرسیده به چهارراه فرجی
مسئول شعبه مرتضی شادمهر
تلفن 81-34507401-
فکس 34505305