باجه امام خمینی گرگان
کد شعبه 0
آدرس گرگان-بلوار جرجان-مابین قابوس و جرجان6
مسئول شعبه
تلفن 17-32152983-
فکس