باجه دالاهو
کد شعبه 0
آدرس کرمانشاه - میدان امام (ره) کدپستی 6766164797
مسئول شعبه علی اصغر شفیعی
تلفن 83-43723542-
فکس