باجه جوانرود
کد شعبه 0
آدرس جوانرود – خیابان 22 بهمن نبش کوچه منصور فیضی کد پستی 6798134551
مسئول شعبه آزاد رضائی
تلفن 83-46231717-46222823
فکس 46231717