باجه وحدت کرمان
کد شعبه 0
آدرس کرمان - بلوار شهید صدوقی (ایستگاه راه آهن) ابتدای جاده باقرآباد ساختمان جهاد نصر کرمان کدپستی 7617191835
مسئول شعبه سعید محمودی فر
تلفن 34-32616181-
فکس 32611574