باجه کوهبنان
کد شعبه 0
آدرس کوهبنان بلوار امام جنب مسجد صاحب الزمان
مسئول شعبه رضا زحمتکش راوری
تلفن 34-33495507-
فکس 33495507