باجه بردسير
کد شعبه 0
آدرس خيابان امام خميني، بعد از بانك رفاه، روبروي اماكن
مسئول شعبه مهدی اناری مومن آبادی
تلفن 34-33528940-33527540
فکس 33527540