باجه نیمه شعبان
کد شعبه 0
آدرس کرمان ، بلوار 22 بهمن کلینیک نیمه شعبان
مسئول شعبه حمید سلمانی زاده جوشانی
تلفن 34-33342406-33342407
فکس 33335073