انار
کد شعبه 2816
آدرس خیابان امام خمینی روبروی پارک شهرداری
مسئول شعبه عباس موسی نژاد
تلفن 34-34383931-34387878
فکس 34383931