ولیعصر سیرجان
کد شعبه 2815
آدرس سیرجان، خیابان ولیعصر حد فاصل چهارراه شهربابک و چهارراه ابومسلم
مسئول شعبه اسداله برزکار
تلفن 34-42201542-42201559
فکس 42201559