مس سرچشمه
کد شعبه 2814
آدرس شهرک مس سرچشمه بلوار استقلال خیابان کوکب 1 پلاک 2
مسئول شعبه مجید ابراهیمی پورشریف آباد
تلفن 34-34312766-34312767
فکس 34312767