امام خمینی کرمان
کد شعبه 2812
آدرس کرمان ، خیابان امام خمینی- جنب چهارراه میرزا رضای کرمانی
مسئول شعبه حمیدرضا امیری
تلفن 34-33352330-
فکس 33352331