بسیج کرمان
کد شعبه 2811
آدرس كرمان میدان بسیج ابتدای خیابان ابوحامد روبروی پارک شورا
مسئول شعبه ایوب ملائی زاده دلفارد
تلفن 34-32231327-32231324
فکس 32231327