خواجوی کرمانی
کد شعبه 2808
آدرس کرمان - خیابان خواجوی کرمانی- روبروی سه راه مالک اشتر
مسئول شعبه علیرضا شریفی نژاد
تلفن 34-32521344-32517332
فکس 32517332