زرند
کد شعبه 2807
آدرس زرند-خيابان شهيد بهشتی،حدفاصل کوچه 11و13
مسئول شعبه مهدی سلطانی نژاد
تلفن 34-33431542-33431542
فکس 33420462