بم
کد شعبه 2805
آدرس بم - خیابان شهید صدوقی روبروی سازمان آتش نشانی
مسئول شعبه حمیدرضا اقدامی
تلفن 34-44213763-44217006
فکس 44217006