جيرفت
کد شعبه 2804
آدرس جیرفت - خيابان آزادی جنب بانک ملت دهخدا
مسئول شعبه میثم فاطمی فرد
تلفن 34-43217344-43217343
فکس 43217343