بافت
کد شعبه 2803
آدرس بافت - خیابان امام نبش کوچه اداره ارشاد اسلامی
مسئول شعبه مصطفی رادمنش
تلفن 34-42428024-42428026
فکس 42428026