مرکزی كرمان
کد شعبه 2800
آدرس کرمان - خیابان آیت ا... صدوقی جنب بانک ملی آزادی
مسئول شعبه حسن سدری زاده بمی
تلفن 34-32477250-
فکس 32477240